Thursday, March 16, 2006

Polished FreeBSD box

И сега, когато си имаме Super FreeBSD Box е време за някой хватки, които ще ни помогнат в нашето ежедневие.1. Клавиатурната подредба, малко е кофти. Insert, Home, End... не работят. So what?

Сложете в .inputrc.


set meta-flag on
set output-meta on
set convert-meta off

"\e[1~": beginning-of-line
"\e[2~": yank
"\e[3~": delete-char
"\e[4~": end-of-line
"\e[C": forward-char
"\e[D": backward-char
"\e[A": previous-history
"\e[B": next-history
"\C-?": delete-char
"\C-H": backward-delete-char
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line

2. Искате ви се да имате готин emacs:

Сложете в .emacs:

;; Syntax highlight
(global-font-lock-mode t)

;; Higlight the marked region (C-SPC)
(transient-mark-mode t)


;; Some useful key bindings
(global-set-key [home] 'beginning-of-line)
(global-set-key [end] 'end-of-line)

;; Display matters
(display-time)

(setq blink-cursor nil)
(setq column-number-mode t)
(setq visible-bell t)
(setq tab-width 4)

;; wheel mouse
(global-set-key [mouse-4] 'scroll-down)
(global-set-key [mouse-5] 'scroll-up)


3. Ама мен bash по ме кефи. OK, baby!

Инсталирате си го и направете

chsh -s /usr/local/bin/bash

4. Искам prompt-та да ми е по-така!

В .bashrc се написва:

PS1="\t \u@(\[$(tput md)\]\w\[$(tput me)\])"
case `id -u` in
0) PS1="${PS1}# ";;
*) PS1="${PS1}$ ";;
esac5. Как да mount-на флопито?

Създравате директорита /fdd в root директорията. После в /etc/fstab се добавя:

/dev/fd0 /fdd msdos rw,noauto 0 0

и сега вече се пише само: mount /fdd6. Как лесно да си пусна настройките на X-a?


/usr/X11R6/bin/xorgconfig -textmode

7. Как да ми проработи колелцето на мишката?

Добавете следните редове в /etc/X11/xorg.conf

Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Buttons" "5"

8. Искам да си играя игрички, човече?

OK, ама нещата тук не са лесни. Трябва да се инсталира nVidia драйвера. Ето и стъпките, които трябва да се следват:


--- Редактираме /boot/loader.conf. В него добавяме:

#Nvidia driver
nvidia_load="YES"

#Nvidia's agp driver
agp_load="YES"

#Linux compatibility support
linux_load="YES"


---(optional) Ако нямате инсталирани следните приложения, направете го:

cd /usr/ports/emulators/linux_base-8 && make install clean
cd /usr/ports/x11/linux-XFree86-libs && make install clean


--- Инсталираме nVidia драйвера

cd /usr/ports/x11/nvidia-driver && make install clean
cd /usr/ports/x11/nvidia-settings && make install clean


--- (IMPORTANT) Трябва да забраним FreeBSD драйвера!
Редактираме /boot/device.hints

hint.agp.0.disabled="1"


--- Конфигурираме X server, като редактираме /etc/X11/xorg.conf

# (1) Uncomment
Load "glx"

# (2) Scroll down to the "server flags" section of the file
# and insert the line shown below
Option "NvAGP" "1"

# (3) In the part that says "Driver", replace the "nv" with "nvidia",
Driver "nvidia"


--- (EXTRAS) Maлко да засилим нещата, като добавим в /etc/sysctl.conf:

#Enable AGP Side band Addressing
hw.nvidia.registry.EnableAGPSBA=1

#Enable AGP Fast Writes
hw.nvidia.registry.EnableAGPFW=1


E това е за сега, но това е само началото...


No comments:

algorithms (1) cpp (3) cv (1) daily (4) emacs (2) freebsd (4) java (3) javascript (1) JSON (1) linux (2) Lisp (7) misc (8) programming (16) Python (4) SICP (1) source control (4) sql (1) думи (8)